Loading...

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ BILETÓW
MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży biletów elektronicznych poprzez stronę internetową dostępną pod adresem: https://bilety.polska1.pl/ do Muzeum Emigracji w Gdyni przy ulicy Polskiej 1, 81-339 Gdynia.
 2. Warunkiem skorzystania z systemu sprzedaży biletów elektronicznych poprzez stronę internetową jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem dostępnym na stronie internetowej https://bilety.polska1.pl/ i zaakceptowanie jego warunków.
 3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z systemu sprzedaży biletów elektronicznych poprzez stronę internetową w sposób zgodny z niniejszym regulaminem oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem sprzedaży biletów elektronicznych:
  1) urządzenie z przeglądarką internetową oraz dostępem do sieci Internet,
  2) posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu e-mail),
  3) konto bankowe oferujące dokonywanie transakcji przez Internet.

§ 2. Definicje

 1. Pojęciom używanym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  1) Muzeum – Muzeum Emigracji w Gdyni (81-339), ul. Polska 1, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gdyni pod numerem 5, posiadającym NIP: 958-166-01-96, REGON: 221635204.
  2) Regulamin – niniejszy „Regulamin sprzedaży internetowej biletów Muzeum Emigracji w Gdyni”,
  3) System – stosowany przez Muzeum system sprzedaży biletów poprzez stronę internetową,
  4) Strona – strona internetowa https://bilety.polska1.pl/ służąca do sprzedaży biletów przez System,
  5) Kupujący – osoba dokonująca zakupu biletu za pomocą Systemu,
  6) Bilet – elektronicznie generowane za pomocą Systemu potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Muzeum i Kupującym, na podstawie którego Kupujący jest uprawniony do jednorazowego wstępu na wystawę do Muzeum lub udziału w określonym wydarzeniu organizowanym przez Muzeum, w dniu i w godzinach określonych na bilecie,
  7) Wystawy – ekspozycje stałe i czasowe prezentowane w Muzeum,
  8) Wydarzenie – stacjonarne lub online działania (z wyłączeniem Wystaw) organizowane przez Muzeum.

 § 3. Bilety

 1. Ceny Biletów oraz uprawnienia do Biletów ulgowych i Biletów bezpłatnych, określa cennik Muzeum dostępny na stronie internetowej Muzeum https://polska1.pl/wizyta/bilety/
 2. Ceny Biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. System umożliwia zakup wybranych Biletów z cennika Muzeum.
 4. Sprzedaż internetowa stanowi uzupełnienie sprzedaży stacjonarnej. Brak możliwości zakupu Biletów za pośrednictwem Systemu nie jest równoznaczny z brakiem możliwości zakupu Biletów w kasie Muzeum.
 5. Na Bilecie określony jest jego termin ważności poprzez podanie daty wejścia na Wystawę albo daty i godziny rozpoczęcia Wydarzenia.
 6. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie go pracownikowi Muzeum przy wejściu na Wystawę lub Wydarzenie. Kupujący może wydrukować Bilet lub okazać go na urządzeniu elektronicznym.
 7. Osoby, które zakupiły Bilety ulgowe lub nabyły Bilety bezpłatne zobowiązane są wraz z Biletem okazać odpowiednie dokumenty, jeżeli wstęp ulgowy lub bezpłatny wynika z uprawnień związanych z daną osobą. Bilety ulgowe lub Bilety bezpłatne okazane bez dokumentu potwierdzającego uprawnienia do zniżki nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.
 8. Muzeum zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu liczby Biletów dostępnych dla poszczególnych Wystaw lub Wydarzeń oraz w ramach jednego zamówienia.
 9. Przed wizytą w Muzeum należy sprawdzić czy w wybranym dniu Muzeum będzie otwarte dla zwiedzających. Muzeum publikuje informacje dotyczące godzin otwarcia oraz czasowego wyłączenia poszczególnych Wystaw lub Wydarzeń dla zwiedzających na swojej stronie internetowej: https://polska1.pl/
 10. Kupujący dokonujący zakupu Biletów zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu zwiedzania Muzeum Emigracji w Gdyni, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w Muzeum lub na jego stronie internetowej: https://polska1.pl/ oraz do przestrzegania warunków uczestnictwa w Wydarzeniu, jeżeli takie zostały podane w powyższy sposób.

§ 4. Zakup Biletów

 1. Nabycie Biletów wymaga złożenia zamówienia przez Kupującego poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Systemu następujących czynności, stosując się do instrukcji zawartej na Stronie:                                                                          
  1) wybór Wystawy lub Wydarzenia, konkretnego dnia wizyty w Muzeum, rodzaju i liczby Biletów;
  2) poprawne wypełnienie obowiązkowych pól formularza zamówienia,
  3) sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych i szczegółów zamówienia,
  4) złożenie oświadczenia o akceptacji warunków Regulaminu,
  5) złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk w Systemie,
  6) przejście do strony płatności.
 2. Warunkiem otrzymania Biletów jest dokonanie płatności w czasie określonym w Systemie, tylko i wyłącznie za pomocą udostępnionych przez system PayU kanałów sprzedaży. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty z systemu PayU. Każda internetowa transakcja zakupu Biletów otrzyma swój numer.
 3. Brak zapłaty za zamówienie w ciągu 1h od momentu złożenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia, o czym Kupujący zostanie poinformowany w osobnej wiadomości mailowej.
 4. Przyjęcie płatności i realizacja zamówienia zostaną potwierdzone automatycznie wygenerowaną przez System wiadomością e-mail przesłaną na adres wskazany przez Kupującego, zawierającą zakupione Bilety zapisane w pliku w formacie PDF. Bilet należy zachować i okazać przy wejściu na Wystawę/Wydarzenie.
 5. Koszty połączenia w celu pobrania wiadomości e-mail ponosi Kupujący, zgodnie z taryfą swojego operatora.
 6. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zaznaczyć w Systemie odpowiednie okienko, podać poprawne i aktualne dane, stosując się do instrukcji zawartej na Stronie. Faktura zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 8. Bilety należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i Kupujący jest odpowiedzialny za ochronę Biletu. Kopiowanie, zagubienie lub utrata Biletu przez Kupującego, jak również jego udostępnienie lub numeru transakcji osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu wejście do Muzeum na zakupiony Bilet.
 9. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skasowanie lub nieodebranie otrzymanych powiadomień przez Kupującego.
 10. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu, przerwy oraz błędy w działaniu Systemu wynikające z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Muzeum.

§ 5. Reklamacje

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące zakupu i realizacji Biletów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: kasa@muzeumemigracji.pl
  1) oznaczenie zamówienia, którego dotyczy reklamacja,
  2) przyczynę reklamacji wraz z jej opisem,
  3) dane kontaktowe: imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu, adres e-mail.
 2. Reklamacje mogą być składane w terminie 14 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W reklamacji Kupujący powinien podać:
 3. Muzeum rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia - w terminie 14 dni od dnia ich uzupełnienia. O rozpatrzeniu reklamacji Muzeum poinformuje Kupującego na wskazany przez niego adres e-mail.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a także w przypadku, gdy reklamacja związana jest z płatnościami realizowanymi za pośrednictwem strony zewnętrznej, okres rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym Muzeum poinformuje Kupującego na adres e-mail wskazując nowy termin rozpatrzenia reklamacji nie dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
 5. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminach określonych w ust. 3 - 4, reklamację uznaje się za uznaną.
 6. W przypadku uznania reklamacji, Kupującemu przysługuje kolejny Bilet lub zwrot wpłaconych środków, w zależności od wyboru składającego reklamację. Zwrot wpłaconych środków odbywa się przelewem na konto, z którego zostały opłacone Bilety lub na konto wskazane przez Kupującego.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo zgłoszone reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego.

§ 6. Zwroty

 1. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Biletów nie przysługuje Kupującemu, w tym będącemu konsumentem, w przypadku Biletów wstępu na Wystawę na określony dzień oraz Biletów na Wydarzenia na określony dzień.
 2. Odstąpienie od umowy sprzedaży Biletów i zwrot środków możliwy jest tylko dla zamówień, dla których żaden z zakupionych Biletów nie został zrealizowany oraz nie upłynął termin ich realizacji.
 3. Zakupione Bilety nie podlegają wymianie na inne bilety lub na inny termin.
 4. Odstąpienie od umowy i zwrot Biletów powinien być zgłoszony drogą elektroniczną na adres e-mailowy kasa@muzeumemigracji.pl .W treści zgłoszenia Kupujący powinien podać:
  1) oznaczenie zamówienia, którego dotyczy zgłoszenie,
  2) dane kontaktowe: imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu, adres e-mail.
 5. Muzeum zobowiązane jest udzielić odpowiedzi w sprawie w terminie 14 dni od wpłynięcia zgłoszenia.
 6. Zwrot wpłaconych środków odbywa się przelewem na konto, z którego zostały opłacone Bilety lub na konto wskazane przez Kupującego.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego.
 8. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia Wystawy dla zwiedzających lub odwołania Wydarzenia. W takich przypadkach zapłacona cena Biletów podlega zwrotowi zgodnie ze zgłoszeniem Kupującego, chyba że odwołanie lub przerwanie usługi nastąpi z powodu zaistnienia sytuacji noszącej znamiona siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Muzeum.

§ 7. Ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Kupującego jest Muzeum Emigracji w Gdyni, z siedzibą ul. Polska 1, 81-339 Gdynia.
 2. Muzeum wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych listownie na adres Muzeum z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub elektronicznie na e-mail: iod@muzeumemigracji.pl.
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe osób korzystających z Systemu: imię i nazwisko, nazwę (firmę), adres zamieszkania lub siedziby, adres prowadzenia działalności, adres poczty elektronicznej, numer identyfikacji podatkowej.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Biletów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia i uprawnień przysługujących Kupującemu w związku z nabyciem Biletów.
 5. Dane osobowe są przetwarzane w celach i w okresie związanym:                                                                                                                                                                                                   
  1) z zawarciem i wykonaniem zamówienia, w tym kontaktowanie się w związku z realizacją umowy, podjęcia działań niezbędnych do funkcjonowania Systemu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2) z archiwizowaniem dokumentacji tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3) z ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub obroną przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy sprzedaży Biletów oraz po jej zakończeniu przez okresy wskazane przepisami prawa, w tym przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, wypełnienia obowiązków podatkowych, rachunkowych lub archiwizacyjnych.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organom władzy publicznej lub na podstawie zawartych umów o świadczenie usług np. informatycznych, bankowych, prawnych.
 8. Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa, w tym RODO, osobie której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu.
 10. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO).

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Muzeum przysługuje prawo do dokonania zmiany Regulaminu w każdej chwili, z zastrzeżeniem, że dla Stron wiążące jest brzmienie Regulaminu w chwili sprzedaży Biletów.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub dane zagubione lub utracone w sieci Internet z przyczyn niezależnych od Muzeum.
 3. Muzeum przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży internetowej Biletów.
 4. Muzeum przysługuje prawo wstrzymania sprzedaży internetowej Biletów w dowolnej chwili z przyczyn losowych lub technicznych.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeks cywilny.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2023r.